בס"ד מהנעשה בבית הכנסת "אלה תולדות נח. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלהים התה ...

מזכירות • 10/10/2018 כניסות

בס"ד


מהנעשה בבית הכנסת


"אלה תולדות נח. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלהים התהלך נח". ככה מתחילה פרשתינו פרשת נח. חכמינו דרשו את הפסוק אחרת ממה שנראה לנו. הם התעכבו במילה "בדורותיו" ואמרו לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום (רש"י). נשאלת השאלה למה דרשו כך?

תשובה אפשר למצוא בזוהר שם מוסבר שבשעה שיצא נח מן התיבה ראה עולם חרב. התחיל לבכות ואמר לקב"ה מה עשית? מדוע החרבת עולמך?

אמר לו הקב"ה: עכשיו אתה שואל? וכאשר אמרתי לך "קץ כל בשר בא לפני" נכנסת לבית המדרש ולא עשית דבר לתקן את הדור שלך. לעומת זאת אברהם כאשר הקב"ה אומר לו שהוא רוצה להשמיד את סדום אברהם עומד לפני השם ומנסה להציל את אנשי סדום הרשעים. אברהם איש החסד ניסה להציל את דורו. נח היה צדיק פרטי שלא פעל לעשות למען דורו.

אומות העולם נחשבים בני נח ואנחנו בניו של אברהם אבינו. להיות בן של נח זה לא לפגוע באחרים ואילו להיות בנים של אברהם אבינו זה לעסוק בנתינה ע"פ התורה שתחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. 


חודש טוב וגשום


שבת שלום לכולם


פילו שמואל 054-2566730